top of page
Anchor Work Packages

PROSJEKTPLAN

WPs.png

Arbeidet med ALGECO er strukturert i seks deler, eller «arbeidspakker» med ulike mål og hypoteser, som sammen skal bidra til prosjektet.

1.

Strategi for å dyrke alger i renset kommunalt avløpsvann

Ledes av NIVA med støtte fra UiO og NIBIO

Den første arbeidspakken vil bidra til viktig kunnskap om algearter, samspill mellom alger og bakterier og dyrking av alger i polykultur for å effektivt ta opp næringsstoffer fra renset avløpsvann. I laboratorieforsøk vil vi blant annet teste effektene av temperatur, typer avløpsvann og lysforhold på algekulturene. Eksperter i mikrobiologi, algekjemi, molekylærbiologi, bioinformatikk, analyse og statistikk vil undersøke algenes vekst og aktivitet under ulike forhold. Algekulturene kommer fra Nordens største algesamling NORCCA (The Norwegian Culture Collection of Algae)

 

MÅL 1:

Å utvikle en kostnadseffektiv strategi for å resirkulere rester av næringsstoffer i renset avløpsvann gjennom algedyrking.

HYPOTESE 1:

Polykulturen av filamentære (altså trådformede) alger kan trives i renset avløpsvann.

2.

Sirkulær prosess for behandling av avløpsvann ved hjelp av alger

Ledes av NIVA med støtte fra NIBIO

Den andre arbeidspakken i prosjektet jobber med optimalisering av algeproduksjonen, opptak av næringsstoffer og karbonfiksering i pilotskala. Målet er å verifisere resultatene fra den første arbeidspakken og samtidig produsere biomasse og data som skal brukes i den videre forskningen. 

MÅL 2:

Å få til maksimal algeproduksjon på pilotskala ved å kombinere effektiv avløpsbehandling og karbonlagring.

HYPOTESE 2:

En to-trinns HRAP (High Rate Algae Pond)-dyrkingsmetode kan bidra til mer effektiv behandling av avløpsvann ved hjelp av alger.

3.

Utvikle nye algebaserte produkter

Ledes av SINTEF Energy med støtte fra Veas og BKA

I denne delen av prosjektet vil algene som er produsert bli brukt som råstoff alene eller sammen med kloakkslam i anaerob nedbryting og pyrolyseforsøk. I denne prosessen vil vi produsere bioenergi, algebasert gjødsel og jordforbedringsmiddel. 

MÅL 3:

Å evaluere verdien av å tilsette alger i slam og produksjon av nye algeprodukter.

HYPOTESE 3:

Algebiomasse kan virke som råstoff for å øke bioenergiproduksjonen og forbedre behandlingen av avløpsslam.

4.

Undersøke effektiviteten av algebasert gjødsel

Ledes av NMBU med støtte fra UQ

Her vil vi evaluere effekten av algeproduktene utviklet i forrige arbeidspakke på helsetilstanden til jord og planter, for å skape ny verdi av algene.

MÅL 4:

Å bevise at konseptet med algebasert gjødsel og jordforbedringsmiddel for hagebruk fungerer.

HYPOTESE 4:

Algebaserte produkter kan forbedre jordkvalitet, plantehelse og vekst.

5.

Vurdering av bærekraft og økonomi

Ledes av UiA med støtte fra alle samarbeidspartnerne

I denne arbeidspakken skal vi studere hele verdikjeden av ALGECO-prosessen. Dataene som er samlet inn i arbeidet med å utvikle algebaserte produkter i de andre delene av prosjektet skal brukes til å vurdere bærekraft, samt teknisk og økonomisk gjennomførbarhet. 

MÅL 5:

Å verifisere løsningenes gjennomførbarhet og bærekraft gjennom tekno-økonomiske miljøvurderinger.

HYPOTESE 5:

Hele oppstrøms- og nedstrømsprosessen i dette prosjektet kan bidra til bioøkonomi- og sirkulærøkonomi som egner seg for renseanlegg i Norge.

6.

Formidling, kommunikasjon og nettverksbygging

Ledes av NIVA med støtte fra alle samarbeidspartnerne

Denne delen av prosjektet har som mål å sikre at prosjektresultatene blir effektivt formidlet til andre forskningsmiljøer, interessenter og allmennheten. Målet er å øke bevisstheten om hvordan avløpsrenseanlegg kan bidra til å utvikle kommersielt levedyktige sirkulærøkonomiske løsninger som utnytter nærings- og energiressursene som finnes i avløpsvannet.

bottom of page